Genel İngilizce

İngilizce

Genel İngilizce

A. GENEL İNGİLİZCE

I. Eğitim Anlayışımız

• CEF (Common European Framework- Avrupa Ortak Eğitim Çerçevesi) ölçütleri doğrultusunda hazırlanan eğitim sistemimiz, dil eğitimini küresel standarda ulaştırmayı amaçlamaktadır. 
• Bu sistem,  öğrenci merkezli olup bireyin kendi öğrenme sürecini gözlemleme ve değerlendirmesine fırsat verir.  
• Bu sistemde, öğrencilerin bir dili öğrenmesinden öte o dili nasıl öğrenip geliştireceğinin farkında olmalarını sağlamak temel amaçlarımızdandır. Bu sebeple yaşam boyu öğrenme ve yaşam için öğrenme temel felsefemizdir.
• Programlarımızda esnek müfredat olup gerçek hayat için gerekli olan temel bilgi ve becerilerin yanı sıra öğrencilerin bireysel ihtiyaç ve istekleri dikkate alınmaktadır.
• Diğer bir amacımız, gerek öğrenme gerekse değerlendirme sürecinde öğrencilerin aktif role sahip olup kendi öğrenmelerinin farkında olmalarını ve kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almalarını teşvik etmektir.
• Öğrenme süreci boyunca bireylerin hedef dili kullanarak “neleri yapabileceğini” ve dili nasıl kullanacağını (örneğin, temel ihtiyaçları ifade edebilme becerisi) kavramasına yardımcı olmak hedeflerimiz arasındadır.

II. Düzey Sistemimiz

• Eğitim Sistemimiz, 3 ana düzeyden oluşmaktadır. Her bir düzey kendi içinde 2 alt düzeye ayrılmaktadır.

A-Temel Kullanıcı
A1 (1. düzey) 96 saat
A2 (2. düzey) 96 saat

B-Bağımsız Kullanıcı
B1 (3. düzey) 96 saat
B2 (4. düzey) 96 saat

C-Yetkin Kullanıcı                 
C1 (5. düzey) 96 saat

• Bireyin her bir düzey sonunda hedef dilde hangi becerilere sahip olacağı sistemimiz tarafından aşağıdaki tabloda açık ve net bir şekilde belirtilmiştir.

Düzey Sonu Genel Dil Becerileri

Temel Kullanıcı (Basic User)
A1 düzeyini başarıyla tamamlamış BES öğrencisi, temel günlük ifadeleri, günlük sözcük ve sözcük öbeklerini anlayabilir. Temel düzeyde günlük ihtiyaçlarını hedef dilde ifade edebilir. Kendini tanıtabilir, ikinci şahsı üçüncü şahsı tanıtabilir. Kişisel bilgilerle ilgili soru sorabilir, sorulara cevap verebilir. Yavaş konuşulduğu takdirde bir sohbete katılabilir, yardım alabildiği sürece sohbeti sürdürebilir.

A2 düzeyini başarıyla tamamlamış BES öğrencisi Günlük hayatta kişisel bilgiler, aile bilgileri, alışveriş, ikametgâh, iş bilgileri, yön sorma ve tarif etme, toplu taşıma araçları ile ilgili konuşmalar gibi temel ifadeleri anlayabilir, kullanabilir. Temel bilgi alışverişi yapabilir, temel duygu ve düşüncelerini aktarabilir. Anlık ihtiyaçlarını ifade edebilir. Yer, kişi ve nesneleri basit olarak tanımlayabilir.

Bağımsız Kullanıcı (Independent User)
B1 düzeyini başarıyla tamamlamış BES öğrencisi, okul, iş hayatı ya da boş zamanlarla ilgili standart dil içeren her türlü bilgiyi anlayabilir, kullanabilir. Seyahat esnasında karşılasabilecek her türlü iletişim sorunlarıyla başedebilir. Aşina olduğu konularda yazılı ve sözlü metinler üretebilir.
Deneyimlerini, olan olaylarıi hayallerini, geleceğe ilişkin planlarını ifade edebilir.
Belli konulardaki fikirlerine ilişkin sebep verebilir ve açıklama yapabilir.

B2 düzeyini başarıyla tamamlamış BES öğrencisi, kendi uzmanlık alanı dahi, farklı akademik düzeyde nispeten daha karmaşık kullanımlarda ana noktaları —ana fikirleri“ anlayabilir. Bir önceki düzeye oranla daha soyut metinleri kavrayabilir. Belli ölçüde, hedef dil kullanıcılarıyla çok büyük sorunlar yaşamaksızın iletişim kurabilir, dili belli pürüzler dışında akıcı olarak kullanabilir. Çok değişik konularda fikirlerini ifade edebilir, belli konularda avantaj ve dezavantajları yazılı ve konuşma dilinde tartışabilir.

Yetkin Kullanıcı (Profecient User)
C1 düzeyini başarıyla tamamlamış BES öğrencisi, zorlayıcı uzun metinleri anlayabilir, uzun metinleri analiz edip çözebilir. Metin içinde söylenmedik alt anlamları anlayabilir. Dili temel olarak günlük ihtiyaçlar ve akademik ihtiyaçlar için kullanabilir. Belli oranda akıcı ve doğal bir şekilde dili etkili bir şekilde tartışabilir ve sorun yaşamaksızın hedef dil kullanıcıları ile etkileşim kurabilir. Hedef dilde, sebep – sonuç, avantaj – dezavantaj, benzerlik – farklılık ilişkisi kurabilir ve anlamlandırabilir. Akademik dili sorunsuz bir şekilde anlayabilir, kullanabilir.

C2 düzeyini başarıyla tamamlamış BES öğrencisi, duyduğu ve okuduğu her türlü metni rahatlıkla anlayabilir. Yazılı ya da sözlü bir metni özetleyebilir. Herhangi bir konuyu, belli bir kaynaktan edindiği bilgiyi sunabilir, aktarabilir. Kendini çok rahat ve doğal bir biçimde doğru ve tam olarak ifade edebilir. Her dilde becerisinde akıcıdır. Yüzeysel anlamın yanında alt anlamları da kavrayabilir. Akademik dile hâkimdir.

III. EGİTİM KADROMUZ:

• Eğitim kadromuz deneyimli Türk ve yabancı hocalardan oluşmaktadır.   Düzeyler, İngilizce öğretmenliği bölümü mezunu Türk öğretmenlerin yanı sıra anadili İngilizce olan İngilizce öğretmenliği sertifikasına (CELTA, TEFL) sahip üniversite mezunu öğretmenler tarafından Co-teaching yöntemi ile okutulur.  
• Öğretmenlere, öğretmen eğitmenliği’ belgesine sahip eğitmenler tarafından öğretim yöntem ve tekniklerini etkin bir şekilde kullanabilmeleri ve öğretmenlik alanında gelişim sağlayabilmeleri amacı ile sürekli hizmet içi eğitim etkinlikleri uygulanmaktadır.

IV. MATERYALLERİMİZ:

• CEF (Avrupa Birliği Ortak Eğitim Çerçevesi) kriterleri doğrultusunda hazırlanmış ders “destek”   materyalleri.
• Ders içi alıştırma setleri. 
• Düzey okuma kitapları 
• Bilgisayar Tabanlı Eğitim Desteği, görsel ve işitsel materyaller
• Portföy 

V. ÜCRETSİZ HİZMETLERİMİZ

• Ders saatleri dışında öğrencilerimiz Etüt (Tutorials) & Aktivitelerimizden (Activities) ücretsiz faydalanabilmektedirler. Etütler ile birlikte birebir desteğe (Tutorials) ihtiyacı olan öğrencilerin, eksik oldukları alanların desteklenmesi ve aktivitelerle (konuşma, okuma, yazma, çeviri - sunum teknikleri, görsel etkinlikler vb. gibi) birlikte eğitimlerinin pekiştirilmesi sağlanır.  Öğrencilerimiz aktivitelerimizden eğitimleri bittikten sonra da faydalanabilmektedirler.

VI. BAŞARI GARANTİSİ

• Her bir düzey sonunda, öğrencilerimize programlarını başarı ile tamamladıklarına dair sertifika verilir.  Eğitim süreci ve sonundaki değerlendirmelerden en az %70 başarı gösteren öğrenci bu belgeyi almaya hak kazanır.  
• Eğitim süreci içerisinde her öğrencinin BES eğitim sisteminin gereklerini (derse aktif katılım, portföy teslimi, tutorial’lara katılım, %90 derse devam) yerine getirmesi beklenir.  Bu şartlarda % 70’in altında başarı gösteren öğrencilerimiz ise aynı düzeyi ücretsiz olarak tekrar etme hakkına sahiptir.

VII. DEĞERLENDİRME SİSTEMİMİZ

• Eğitimde değerlendirme anlayışımız ezberci yaklaşımdan uzak, gelişim odaklı ve öğrencinin kendinin de rol aldığı bir değerlendirme sitemine dayanmaktadır.
• Değerlendirme Araçları
• Haftalık mini sınavlar (quiz)
• Gelişim Testleri (Progress Check)
• Düzey Başarı Sınavı (Level Achievement Test)
• Portföy (Portfolio)